Κρατικό Πιστοποιητικό Υπουργείου Παιδείας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Υπουργείου Παιδείας χωρίζεται στα ακόλουθα επίπεδα:

Επίπεδο Α1 Α2 «Στοιχειώδης-Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»

Επίπεδο Β1 Β2 «Μέτρια-Καλή γνώση της ξένης γλώσσας»

Επίπεδο Γ1 Γ2 «Πολύ καλή-Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας»

έντυπα εξετάσεων και βαθμολογίας Κ.Π.Γ.

ηλεκτρονικό σχολείο

Ηλεκτρονικά βιβλία

Οι εξετάσεις του ΚΠΓ προγραμματίζονται για

Μόλις υπογραφεί η προκήρυξη θα ανακοινωθεί και στην ιστοσελίδα του ΥπΠΕΘ